Sammenslutningen af Sports- & Lystfiskeriforeninger ved Lindenborg Å – SSL

Ved forretningsfører Per Schaap, J.P.Jacobsensvej 6, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 27 17 e-mail: schaap@mail.tele.dk

 

Indsigelse til Regionsplan 2005.

 

Resume:

SSL forholder sig  kritisk til visse af Amtets forslag til ændrede og nye forslag til målsætninger for Lindenborg Å systemet, som er beskrevet i Regionsplan 2005.

I FFI rapport nr. 83 fra 2000, der vedrører vandsystem 3 og FFI rapport nr. 89 fra 2001 for distrikterne 18 og 19, der vedrører henholdsvis vandsystemerne 1-24 og 1-16 samt 46-51, er det konstateret, at der er sket en betydelig forøgelse af fiskeantallet pr. m2.  Forøgelsen tilskrives miljømæssige forbedringer, bedre vandkvalitet og ikke mindst er der skabt flere gydepladser. 

 

Denne status ønsker SSL som et minimum skal fastholdes i mange år frem.

 

FFI fastslår, at en forøgelse af ørredbestanden og dermed havørredopgangen til Lindenborg Å og Skibsted Å kan ske ved etableringen af flere gydeområder i vandsystemet og ved at forbedre vandkvalitet. 

Det virker derfor helt urimeligt, at Amtet på visse strækninger af Lindenborg Å systemet har nedskrevet målsætninger i regionsplan 2005 fra  regionsplan 2001.

 

SSL har i 2004 gennemført to projekter med udlægning af gydegrus i henholdsvis Hølbækken og Skelbækken med et forventet godt resultat.  Der er på begge lokaliteter konstateret lejegrupper efter gydende havørreder og fra Skelbækken forligger der fotografisk dokumentation for havørreder i leg.

SSL arbejder i de kommen år på fortsat at få vandløbsmyndighedernes godkendelse af projekter, der har til formål at etablere gydeområder i øvre løb af Skibsted Å og bækkesystemer hertil.

SSL har således taget ved lære af den positive udvikling, der er sket i Lindenborg Å vandsystem og vil rette den fremtidige indsats mod at sikre en stor og optimal ørredbestanden og dermed en sund havørredopgang, der kan bevarer og stadigvæk forbedre de rekreative værdier, der er ved ørredfiskeriet i Lindenborg Å og Skibsted Å.

 

SSL har i skemaform gjort rede for de enkelte lokaliteter, hvor Amtet efter SSL opfattelse har nedvurderet kravet til målsætning og vandkvalitet.

Udfra den seneste bestandsanalyser, som er offentliggjort i nævnte FFI rapporter, har SSL anvist hvilke rettelig målsætning regionsplan 2005 skal indeholde for nævnte lokaliteter.

 

 

Uddybende forklaring:

 

Vandløbets navn/

lokalitet

Amtets Målsætning 2005

Anvendelse/kvalitet

SSLs forslag Målsætning

Anvendelse/kvalitet

SSLs

begrundelse

Lindenborg Å/Hovedgrøften i Sejlflod Ålborg kommune

B2/B3

med bemærkninger:

Ændring, ørredbestand

B1/B2/I-II

FFI-rapport nr. 83 pkt. 59-60 angiver 5,2 – 16,1 stk. ørredyngel pr. 100 m2 og tegn på gydning hvorfor målsætningen bør ændres fra B3 til B1/B2 med kvalitet I/II

Lindenborg Å/Hovedgrøften i Ålborg kommune

C / Æstetisk med bemærkning Ny udledningstilladelse

B2/II

FFI-rapport nr. 83 pkt. 59-60 angiver 5,2 – 16,1 stk. ørredyngel pr. 100 m2, for at beskytte denne produce-rede yngel, der kan være truet af én udledningstilladelse, bør denne tilladelse tages op til nyvurdering og målsætning til B2 med kvalitet II

Lindenborg Å/Hovedgrøften i Ålborg kommune

C / Æstetisk med bemærkning Ny udledningstilladelse

B2/II

FFI-rapport nr. 83 pkt. 59-60 angiver 5,2 – 16,1 stk. ørredyngel pr. 100 m2, for at beskytte denne produce-rede yngel, der kan være truet af én udledningstilladelse, bør denne tilladelse tages op til nyvurdering og målsætning til B2 med kvalitet II

Romdrup Å/Landbæk i Aalborg kommune

B4/II med bemærkning: Ny

B2/I-II

Oprindelig fodres vandløbet fra et væld.  Høj kvalitet bør derfor bevares og sættes til B2/I-II

Romdrup Å/Landbæk i Aalborg kommune

II med bemærkning ændring

B2/I-II

FFI-rapport nr. 83 pkt. 59-60 angiver 5,2 – 16,1 stk. ørredyngel pr. 100 m2 og FFI-rapport nr. 89 pkt. 4 angiver 70,4 stk. yngel pr. 100 m2.  For at beskytte denne yngel bør målsætning sættes til B2 med kvalitet I-II

Romdrup Å i Aalborg kommune

II med bemærkning Korrektion

B2/I-II

FFI-rapport nr. 83 pkt. 59-60 angiver 5,2 – 16,1 stk. ørredyngel pr. 100 m2 og FFI-rapport nr. 89 pkt. 4 angiver 70,4 stk. yngel pr. 100 m2.  For at beskytte denne yngel bør målsætning sættes til B2 med kvalitet I-II

Lindenborg Å/Tingbæk i Støvring kommune

A/B4/I

med bemærkning ændring, korrektion

A/B1/I

Strækningen er belastet af overløb fra Oplev By med videre udløb i Gravlev Sø,  Dette overløb bør inddrages og muligheder for overløb begrænses mest muligt

Lindenborg Å/ Tingbæk i Støvring kommune

II med bemærkning, Korrektion

A/B1/I-II

Vandkvaliteten bør bibeholdes på I-II, som tidligere angivet i regionsplan 2001.  Området, herunder Lindenborg Å, er stærkt belastet med iltfattigt vand hvilket yderligere taler for en vandkvalitet på ikke under I-II

Lindenborg Å/ Tustrup Bæk i Skørping kommune

C/æstetisk med bemærkning: Ny, udledningstilladelse

B1/I-II

Det er vigtigt at pege på, at Tustrup Bæk er et særdeles værdifuldt gydevand for laksefisk fordi bækken arealmæssigt er det største gyde og opvækst område i Lindenborg Å vandsystem.  FFI-rapport nr. 83, pkt. 22-24-25 angiver 70,8-208,5-209,6 stk. yngel pr. 100m2.  For at bevare disse gydeområder og sikre ynglens opvækst muligheder bedst muligt bør udledningstilladelsen tages op til ny vurdering

 

 

På Sammenslutningens vegne,

 

Per Schaap